برچسب: hybrida

نام علمی : Rosa hybrida

نام علمی : Rosa hybrida

نام علمی : Rosa hybridaنام انگلیسی : Roseگل رز بعنوان ملکه گلها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در آن موقع استفاده های داروئی آن بیشتر مورد توجه بوده ولی بتدریج...

نام علمی : Rosa hybrida

نام علمی : Rosa hybrida

نام علمی : Rosa hybridaنام انگلیسی : Roseگل رز بعنوان ملکه گلها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در آن موقع استفاده های داروئی آن بیشتر مورد توجه بوده ولی بتدریج...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس