برچسب: کنفرانس

پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران ::

کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران ::

کنفرانس خلاقیت و استفاده از سیستم های نوین

کنفرانس خلاقیت و استفاده از سیستم های نوین

سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران اولین کنفرانس خلاقیت و استفاده از سیستم های نوین را برگزار میکند. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران ::

نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی

نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران ::

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس