چگونه ابراهیم ابوالعیش کشاورزی مصر را دگرگون کرد؟

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید کشاورزنیوز: «مفهومی مانند مراقبت زیست محیطی یا آگاهی نسبت به محیط زیست به هیچ‌وجه در مصر وجود نداشت. […]

چگونه ابراهیم ابوالعیش کشاورزی مصر را دگرگون کرد؟ Read More