برچسب: هورمونها

هورمونها

هورمونها

اکسینها فراوانترین اکسین طبیعی اسید اندول استیک است. مناطقی از گیاه که فعالیتهای رشد و نمو در آنها شدید است معمولا بیشترین مقدار اکسین را تولید می‌کنند. بدین ترتیب مریستمهای مختلف از جمله مریستم...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس