نگرانی کشاورزان از اخطاربانکها/ قانون استمهال به اجرا نرسید

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) – قروه-این روزها جدای از آثار و عواقب خشکسالی و سرمازدگی که کشاورزان را با مشکل مواجه کرده، اخطارهای مکرر […]

نگرانی کشاورزان از اخطاربانکها/ قانون استمهال به اجرا نرسید Read More