هشداردرباره توسعه بی‌رویه کشت چغندر/ وزارت بازرگانی را احیاکنید

سایت کشاورزی ایران ( www.IranianAgriculture.com ) – وزیراسبق کشاورزی بابیان اینکه چغندرکاری در مناطق غرب کشور به گونه ای درحال توسعه است که بهداشت خاک را […]

هشداردرباره توسعه بی‌رویه کشت چغندر/ وزارت بازرگانی را احیاکنید Read More