بررسی آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از محدودیت عرضه واردات واسطه

شمار از خوراک کشاورزنیوز استفاده می کنید

بررسی آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از محدودیت عرضه واردات واسطه

چکیده

اقتصاد مقاوتی که از آن به عنوان تاب آوری اقتصادی نیز نام برده می شود از سال ۱۳۹۲ به عنوان بخشی از ســیاســتهای اقتصــادی  در کشــور  مطرح شــده اســت. در حال حاضــر یکی از مســائل اصــلی رویکرد سـیاسـتگذاری در اقتصـاد مقاومتی، بکارگیری نظری تعلم اقتصـاد متعارف برای حل مسـائل کشـور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. بنابراین در این مطالعه، به بررسی میزان آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از تحریم ها پرداخته می شود، زیرا شناسایی بخش های آسیب پذیر و اولویت بندی آنها به برنامه ریزی در زمینه بکارگیری ســیاســتهای اقتصــاد مقاومتی یاری میرســاند. در این مطالعه با اســتفاده از روش تفکیک واردات واســـطه ای به منظور شـــناســـایی میزان وابســـتگی بخشهای اقتصـــادی به واردات، در چارچوب مدل متییر مختلط داده-ســـتانده بر اســـاس رویکرد محدودیت عرضـــه، با اســـتفاده از جدول داده- ستانده بهنگام شده سال ۱۳۹۰ مربوط به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که در قالب ۹ بخش اقتصادی تجمیع شده است، میزان آسیب پذیری بخش ها مشخص شده اند. یافته های کلی نشان می دهند، به ترتیب بخش های صنعت و معدن، خدمات توزیع آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان بیشترین آسیب را از تحریم ها متحمل شده اند.

نویسندگان:

علی فریدزاد: استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

حبیب مروت: استاد یار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهشنامه اقتصادی – دوره ۱۵، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نوشته بررسی آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از محدودیت عرضه واردات واسطه اولین بار در کشاورزنیوز پدیدار شد.

کشاورزنیوز

مطالب مرتبط

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس