آفات محصولات جاليزي

شته جالیز

Aphis gossypii

( Homoptera:Aphididae)مانند دیگر شته ها با مکیدن شیره گیاهی باعث پیچیدن برگها وعدم رشد سر شاخه ها می گردد.به علاوه عسلک فراوان حاصل از ا ن روی گیاهان را می پوشاندکه قارچهای ساپروفیت روی ان رشد کرده و باعث فو ماژین می شوند. ناقل 70 نوع بیماری ویروسی در گیاهان می باشد.

در ایران مرحوم افشار ان را جزءافات پنبه وجالیز وسبزی وگیاهان صنعتی و علوفه ای گزارش کرد.دواتچی وتقی زاده ان را به عنوان افات مرکبات و فرح بخش این افت را از روی گوجه فرنگی وخربزه و هندوانه وخیار گزارش کرده است
.

زیست شناسی:

در مناطق گرمسیری سیکل زندگی ان Anholocyclic بوده و در مناطق سردسیر به صورت holocyclic می باشد.در شرایط عادی طول عمر یک حشره از بدو تولد تا مرگ یک ماه طول می کشد

کنترل شیمیایی شته جالیز:

اگر شته ها موجب پیچیدگی برگ شوند یا تولید گال نمایند از سموم سیستمیک مانند اکسی دمتون متیل (متاسیستوکس) و تیومتون (اکاتین) استفاده می شود ولی اگر موجب پیچیدگی نشونداز پریمیکارپ (پریمور) که یک شته کش اختصاصی است استفاده می شود.

برای مبارزه با شته های سبزی و جالیزی از هپتنوفوس(هوستاکوییک)استفاد ه می شود
.

1.
دیکلرووس(ددواپ) EC50% و 2-1.5 در هزار


2.
پیریمیکارب(پریمور) wp50% و 0.7- 0.5 کیلوگرم درهکتار

3.
هوستاکوئیک EC50% و 1لیتر درهکتار

4.
پی متروزین(چس) WG50%و 0.5 کیلو گرم

در ادامه …

مگس جالیز
کفشدوزک خربزه
عروسک خربزه
سرخرطومی جالیز
شب پره پشت الماسی(بید کلم) Diamond back moth
کنه زنگار گوجه فرنگی Tomato russet mite
مگس پیاز
Onion fly


مقالات کشــــاورزی

مطالب مرتبط

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس