Posted on

شته جالیز

Aphis gossypii

( Homoptera:Aphididae)مانند دیگر شته ها با مکیدن شیره گیاهی باعث پیچیدن برگها وعدم رشد سر شاخه ها می گردد.به علاوه عسلک فراوان حاصل از ا ن روی گیاهان را می پوشاندکه قارچهای ساپروفیت روی ان رشد کرده و باعث فو ماژین می شوند. ناقل 70 نوع بیماری ویروسی در گیاهان می باشد.

در ایران مرحوم افشار ان را جزءافات پنبه وجالیز وسبزی وگیاهان صنعتی و علوفه ای گزارش کرد.دواتچی وتقی زاده ان را به عنوان افات مرکبات و فرح بخش این افت را از روی گوجه فرنگی وخربزه و هندوانه وخیار گزارش کرده است
.

زیست شناسی:

در مناطق گرمسیری سیکل زندگی ان Anholocyclic بوده و در مناطق سردسیر به صورت holocyclic می باشد.در شرایط عادی طول عمر یک حشره از بدو تولد تا مرگ یک ماه طول می کشد

کنترل شیمیایی شته جالیز:

اگر شته ها موجب پیچیدگی برگ شوند یا تولید گال نمایند از سموم سیستمیک مانند اکسی دمتون متیل (متاسیستوکس) و تیومتون (اکاتین) استفاده می شود ولی اگر موجب پیچیدگی نشونداز پریمیکارپ (پریمور) که یک شته کش اختصاصی است استفاده می شود.

برای مبارزه با شته های سبزی و جالیزی از هپتنوفوس(هوستاکوییک)استفاد ه می شود
.

1.
دیکلرووس(ددواپ) EC50% و 2-1.5 در هزار


2.
پیریمیکارب(پریمور) wp50% و 0.7- 0.5 کیلوگرم درهکتار

3.
هوستاکوئیک EC50% و 1لیتر درهکتار

4.
پی متروزین(چس) WG50%و 0.5 کیلو گرم

در ادامه …

مگس جالیز
کفشدوزک خربزه
عروسک خربزه
سرخرطومی جالیز
شب پره پشت الماسی(بید کلم) Diamond back moth
کنه زنگار گوجه فرنگی Tomato russet mite
مگس پیاز
Onion fly


مقالات کشــــاورزی